Back to top

alternating psychosis

(alternating insanity, psychorhythm)