Back to top

anaphrodisiac

Drug that produces anaphrodisia (reduces sexual desire).