Back to top

appetite disturbance

(dysorexia, heterorexia, parorexia)

Pathological alteration of appetite for food.