Back to top

autotopagnosia

(somatotopagnosia, asomatagnosia)

Failure to recognize parts of one's own body.