Back to top

Milton model

Purposeful use of vague language to elicit a response. (Milton Erickson)