Back to top

tachylogia

(hyperlogia, hyperphrasia, lallorhea, logodiarrhea, logomania, polylogia, polyphrasia, tachylalia, tachyphrasia, verbomania)

Rapid speech.

Movies